Top

De webwinkel is momenteel niet bereikbaar

Algemene Voorwaarden Babywebwinkel Babinimo


Artikel 1 - Toepassing & Algemene Bepalingen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten van Babinimo, onderdeel van Anbaco, verder in deze voorwaarden aangeduid als Babinimo.
1.2. Door het doorsturen van een online bestelling bevestigt de klant akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden. Tevens verklaart de klant door te bestellen 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam te zijn en verantwoordelijk voor zijn aankoopsdaad.
1.3. Babinimo heeft te allen tijde het recht om de vermelde voorwaarden op deze website aan te passen. Daarom gelden steeds de voorwaarden die op het moment van de bestelling vermeld zijn.
1.4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn of vernietigd zouden worden, dan blijven de overige bepalingen alsnog volledig van toepassing.
1.5. De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Babinimo deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
1.6. De inhoud en opmaak van de website/webwinkel alsook de inhoud van alle andere uitingen van Babinimo op internet is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Babinimo kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, de juistheid of de inhoud van deze informatie. Babinimo is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 2 - De Verkoper

2.1. Babinimo is een webwinkel en onderdeel van de firma Anbaco. Deze webwinkel kan je vinden op www.Babinimo.be
2.2. Anbaco is administratief gevestigd in België, Maastrichterstraat, 3500 Hasselt
BTW: BE 0833.605.330  -  GSM: +32 489 922 389  -  e-mail: Babinimo@gmail.com
2.3. Babinimo is een webwinkel en heeft geen fysieke winkel waar de klant terecht kan om producten ter plaatse te komen uitkiezen of passen.

Artikel 3 - Productinformatie

3.1. De producten die in de webwinkel van Babinimo aangeboden worden, zijn vergezeld van een zo duidelijk mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding. Wij doen ons uiterste best om dit zo accuraat mogelijk uit te voeren en up-to-date te houden.
3.2. Babinimo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade of nadelen die ontstaan uit het gebruik van informatie op onze website/in onze webwinkel.
3.3. De kleuren op de foto's kunnen soms lichtjes afwijken van de werkelijke kleuren. De weergegeven kleuren worden o.a. ook beïnvloed door de instellingen en eigenschappen van je beeldscherm.
3.4. Indien de producten in werkelijkheid wat anders zouden uitvallen dan volgens de omschrijvingen en/of de afbeeldingen werd verwacht, kan Babinimo daar op geen enkele wijze voor aansprakelijk gesteld worden. (uiteraard is er wel verzakingsrecht, zie art.8)

Artikel 4 - Prijzen

4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten in webwinkel Babinimo zijn allen in euro, inclusief BTW, exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn duidelijk vermeld op onze website en worden automatisch berekend en vermeld tijdens de bestelprocedure.
4.2. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. De prijzen kunnen te allen tijde door Babinimo aangepast of gecorrigeerd worden.
4.3. Voor iedere bestelling gelden de prijzen die op het moment dat de bestelling geplaatst wordt op de website worden weergegeven.
4.4. Babinimo kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoerfouten, softwarefouten of druk- en zetfouten.

Artikel 5 - Overeenkomst & Bestelling

5.1. Een overeenkomst komt tot stand na plaatsing van een bestelling door de klant én na aanvaarding van deze bestelling door Babinimo.
5.2. Voor bestellingen die via de webwinkel geplaatst worden, ontvangt de klant automatisch (van het softwaresysteem) een orderbevestiging via e-mail.
5.3. Het staat Babinimo alsnog vrij om zonder opgave van reden niet akkoord te gaan met een door een klant geplaatste bestelling. Indien de klant hiervoor al een betaling had overgemaakt aan Babinimo, zal Babinimo dit bedrag zo snel mogelijk na weigering van de bestelling (en na ontvangst van deze betaling) terug overmaken aan de klant.

Artikel 6 - Betaling

6.1. Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden:
- online betaling via iDeal of Mistercash-Bancontact 
- PayPal - (meer info op www.paypal.be)
- voorafgaande overschrijving op ons rekeningnummer bij Argenta Bank 
IBAN: BE38 9731 8184 9772  -  BIC: ARSPBE22  -  NAAM begunstigde: Anja B.  -  Plaats: 3500 Hasselt - België
Gelieve het ordernummer van je bestelling te vermelden bij de 'vrije mededeling'.
-
6.2. Bestellingen worden 5 dagen voor de klant gereserveerd. Indien we na 5 dagen nog geen betaling van het volledige bedrag (dus inclusief verzendkosten) ontvangen hebben, dan kan de bestelling door ons geannuleerd worden. Hou er bij bankoverschrijving wel rekening mee dat het enkele werkdagen kan duren vooraleer uw betaling op onze rekening staat.
6.3. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Babinimo gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.
6.4. Onjuistheden in de facturatie ontslaan de klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

Artikel 7 - Levering

7.1. Van zodra we de betaling ontvangen hebben, wordt het pakket bij ons verzendklaar gemaakt.
7.2. Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling wordt het pakket ter verzending overhandigd aan het verzendbedrijf.
7.3. Wij verzenden onze pakketten met Bpost of postNL.
7.4. De kosten voor het verzenden zijn voor rekening van de klant. Indien er een leveringsadres foutief wordt doorgegeven is dat de verantwoordelijkheid van de klant en zullen de daardoor ontstane extra kosten dan ook volledig ten laste van deze klant zijn.
7.5. Indien bepaalde producten niet meer (voldoende) op voorraad zouden zijn, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en wordt er een nieuwe levertijd aangegeven.
7.6. De door Babinimo opgegeven levertijden zijn indicatief en dus niet bindend, al doen we ons best om ze zoveel mogelijk te kunnen aanhouden. Overschrijding van deze levertijden geeft de klant geen recht op schadevergoeding en/of het recht om de bestelling te annuleren.
7.7. Indien Babinimo niet in staat is om het door de klant bestelde product binnen 30 dagen te leveren, dan kan de klant de overeenkomst ontbinden. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

Artikel 8 - Verzakingsrecht

8.1. Babinimo staat ervoor in dat de aangeboden en geleverde producten deugdelijk zijn en voldoen aan de specificaties die opgenomen zijn in de webwinkel bij overeenkomst.
8.2. Mocht het bestelde product desondanks toch niet geheel aan de verwachtingen voldoen, dan kan de klant zich beroepen op het verzakingsrecht. 'De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de overeenkomst' (wettelijke bepaling i.v.m. verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 14 juli 1991)
8.3. Om zich op het verzakingsrecht te beroepen volstaat het om ons binnen deze periode van 14 kalenderdagen dit schriftelijk mee te delen en ons de goederen op eigen risico en kosten binnen de 5 werkdagen na deze mededeling terug te sturen.
8.4. De producten dienen nog in hun originele staat te zijn met alle labels en etiketten er nog aan vast, niet gedragen, niet gewassen en niet beschadigd of vuil. Ze dienen eveneens in hun oorspronkelijke en niet beschadigde verpakking te zitten.

Artikel 9 - Eigendomsrecht

9.1. Babinimo blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de klant alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst is nagekomen.
9.2. De inhoud van de website/webwinkel van Babinimo (o.a. teksten, afbeeldingen, foto's, alle beeld- en geluidsmateriaal, lay-out, vormgeving, domeinnamen, ...) en alle andere gegevens op deze website zijn eigendom van Babinimo en worden beschermd door de bestaande wetgeving (nationaal en internationaal) van auteursrechten, intellectuele of industriële eigendomsrechten.
9.3. Niets van deze website mag gebruikt, bewerkt, gewijzigd, opgeslaan, gekopieerd, aangepast of gelinkt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Babinimo.

Artikel 10 - Privacy & Persoonsgegevens

10.1. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden, de afhandeling van de bestelling of het verstrekken van de door u gevraagde informatie. 
10.2. Persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking gesteld worden, behoudens wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.
10.3. Klanten hebben recht op inzage, verbetering of verwijdering van hun persoonsgegevens.

Artikel 11 - Overmacht

11.1. Babinimo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien Babinimo daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11.2. Babinimo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van 30 dagen, is zowel de klant als Babinimo gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door de andere partij geleden schade.

Artikel 12 - Geschillenregeling & Toepasselijk Recht 

12.1. De klant of Babinimo zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.2. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (e-mail, back-ups, ...)
12.3. De administratie van Babinimo geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Babinimo verstrekte orders en gedane betalingen en van de door Babinimo verrichte leveringen.
12.4. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België; de Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.